Met de NOW kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen bij minstens 20% omzetverlies. Deze kunt u sinds 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022 aanvragen. De regeling gaat uit van uw omzet en loonsom. Maar wat wordt voor de NOW precies verstaan onder de loonsom? Wij zetten het voor u uiteen.

De NOW-regeling in het kort

Bedrijven die gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom. In dit artikel vertellen we u meer over de NOW 6.0 loket Q1 die nu geopend is.

Welk loon telt mee voor de NOW?

U geeft bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief oordeelt, keren ze een voorschot van 80% uit. In de NOW wordt voor het voorschot van 80% uitgegaan van het sociale verzekeringsloon (SV-loon) over de maand oktober 2021. Oktober geldt namelijk als referentiemaand. Het salaris telt mee tot maximaal € 9.538 bruto per persoon per maand. Dit staat gelijk aan tweemaal het maximum SV-loon.

Deze gegevens haalt het UWV uit de aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst. Bent u gestart na 1 januari 2019? Dan moet u uw omzetverlies ten opzichte van een andere periode berekenen dan het jaar 2019. Welke periode dat is, is afhankelijk van uw startdatum. Bij de SV-loonsom gaat het om alle lonen per loonheffingennummer. Uitgezonderd hiervan zijn de van het UWV ontvangen ZW- en WAZO-betalingen (zwangerschap-, bevallings-, adoptie- en pleegouderverlof).

Let op! Onder loonkosten vallen ook de kosten van de loondoorbetaling van zieke werknemers. Het maakt daarbij niet uit of er een verzuimverzekering is afgesloten of niet.

Ook de kosten van de auto van de zaak vallen onder het SV-loon. Deze tellen dus mee.

Loon van eigen werknemers

Let op! Het moet gaan om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de eigen werknemers. Hieronder vallen ook de lonen van werkende AOW’ers, flexwerknemers en werknemers met nulurencontracten. Lonen betaald aan ingeleenden, zoals uitzendkrachten en payroll-werknemers, tellen niet mee.

Welk loon telt niet mee voor de NOW?

De volgende loonbestanddelen maken geen onderdeel van het loon uit:

  • Pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel)
  • Eindheffingsloon
  • Gericht vrijgestelde vergoedingen (zakelijke reiskosten/studiekosten, etc.)
  • Premie WW/WIA
  • Premie aanvullingen WIA
  • Vakantiegeld

Voor de NOW mag u de loonsom echter vermeerderen met een vaste opslag van 30% als compensatie van dergelijke werkgeverslasten. De hoogte van de feitelijke werkgeverslasten is daarbij dus niet van belang.

Transitievergoeding en ontslagvergoeding

Ook loon uit vroegere dienstbetrekking zoals bijvoorbeeld een transitievergoeding dan wel een ontslagvergoeding is uitgezonderd van het loonbegrip. Dit is ook wel logisch omdat de gedachte achter de NOW is dat zoveel mogelijk werknemers aan het werk blijven.

Aandachtspunt bij referentiemaand

Stel dat u in januari en februari al mensen had aangenomen om in maart of april te beginnen, dan is het mogelijk dat u niet over de gehele loonsom van maart en/of april compensatie krijgt. Dit omdat de betreffende werknemers in januari nog niet op de loonlijst stonden. Dit kan een bottleneck vormen voor bijvoorbeeld seizoenbedrijven, zoals de horeca of tuinbouw. Het is afwachten of de regeling op dit punt nog aangepast gaat worden.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur