Is uw Tozo- of NOW-aanvraag geheel of gedeeltelijk afgewezen? En bent u het oneens met deze beslissing? Dan is het belangrijk dat u tijdig bezwaar maakt tegen de afwijzing. Hoe doet u dat en waar moet u op letten? In dit artikel zetten we het voor u uiteen.

Wat is de Tozo en de NOW?

De overheid heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1.0 en Tozo 2.0) en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW 1.0 en NOW 2.0) in het leven geroepen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. Lees in de artikelen meer over wat deze regelingen inhouden.

Procedure voor aanvragen Tozo en NOW

De aanvragen voor deze subsidies lopen via verschillende loketten. Voor de Tozo moet u uw aanvraag indienen bij uw woongemeente, ook al drijft u uw onderneming in een andere gemeente. Voor de NOW moet u de aanvraag indienen bij het UWV.

Besluit

Bij beide aanvragen gelden wel dezelfde procedureregels zoals opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een besluit waarin wordt aangegeven of u een subsidie krijgt. Daarin wordt ook aangegeven over welke periode u subsidie krijgt, wat de hoogte van (het voorschot op) de subsidie is en aan welke verplichtingen u zich moet houden.

Helaas… Tozo en/of NOW afgewezen

Het kan zijn dat de gemeente of het UWV uw aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst. Op basis van de AWB kunt u tegen het besluit bezwaar maken en eventueel in beroep gaan.
Tip! U heeft ook recht op bezwaar en beroep als u een besluit ontvangt waarin wordt geoordeeld dat u de subsidie (deels) moet terugbetalen.

Bezwaar aantekenen

U kunt binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar aantekenen bij de betreffende instantie. In dit bezwaar moet u in ieder geval de volgende zaken opnemen: de datum, uw naam en adres, de uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit en uw handtekening.

Als u na uw bezwaar in beroep wilt, loopt dit via de rechtbank. Ook een beroepschrift zal binnen 6 weken na de beslissing op het bezwaar moeten worden ingediend bij de rechtbank.

Tip! Laat u bijstaan in bezwaar- en beroepsprocedures door onze specialisten! Zij zorgen dat uw procedures aan de juridische regels voldoen en efficiënt verlopen!

Denk aan uitstel van betaling!

Het is mogelijk dat een in eerste instantie toegekende subsidie later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd. Het is dan niet voldoende om alleen bezwaar of beroep aan te tekenen. De bezwaar- en beroepsprocedure hebben namelijk geen schorsende werking. Dit betekent dat de terugvordering doorloopt tijdens uw bezwaar of beroep. Om dit te voorkomen, moet u ook om uitstel van betaling gedurende de procedures verzoeken.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur