Tijdens Prinsjesdag is een extra hoge schenkvrijstelling geïntroduceerd ten behoeve van de eigen woning. Daarvoor gelden uiteraard voorwaarden. In dit artikel besteden wij aandacht aan de voorwaarden die gelden bij de algemeen verhoogde schenkvrijstelling, bij een schenking voor een studie en bij een schenking voor een eigen woning. In dat laatste geval kunt u maximaal € 100.000 belastingvrij overdragen, zelfs aan anderen dan uw kinderen.

In het kort: het schenken van een ouder aan een kind 

Ouders kunnen jaarlijks aan een kind een schenking doen zonder dat het kind daarover schenkbelasting verschuldigd is. In 2013 kunt u op basis van de algemene vrijstelling maximaal € 5.141 per kind schenken. Wilt u schenken aan kinderen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar, dan geldt een éénmalig maximale vrijstelling van € 24.676.

Mocht het eigen kind 40 jaar of ouder zijn, maar zijn/haar partner nog niet, dan kan er toch nog belastingvrij geschonken worden door gebruik te maken van de vrijstelling voor de jongere partner.

Voor de verhoogde vrijstelling is het verplicht om een beroep hierop te doen in de aangifte schenkbelasting.

Indien het kind de schenking besteedt aan de eigen woning of voor een opleiding, dan geldt de extra verhoogde schenkingsvrijstelling. De extra verhoogde vrijstelling bedraagt per 1 januari 2013 € 51.407. Per 1 oktober 2013 is deze vrijstelling voor wat betreft de eigen woning gedurende de periode tot en met 31 december 2013 verhoogd naar € 100.000 op basis van een besluit van de staatssecretaris. Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 is een wetsvoorstel ingediend. De Tweede Kamer is ondertussen akkoord met dit wetsvoorstel. 

Voorwaarden verhoogde vrijstellingen 

Studie

De schenkvrijstelling voor studie van € 51.407 wordt slechts verleend als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  1. De kosten voor de studie of opleiding zijn aanzienlijk hoger dan gebruikelijk. Hiervan is sprake als de kosten, exclusief de kosten voor levensonderhoud, tenminste € 20.000 per jaar bedragen.
  2. De schenking moet zijn gedaan bij notariële akte. In de akte moet vermeld staan voor welke studie of opleiding het bedrag bedoeld is en hoe hoog de verwachte kosten zijn.
  3. De schenking is gedaan onder de voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover het geschonken bedrag niet binnen twee kalenderjaren na het jaar waarin de schenking is gedaan aan de studie of opleiding is besteed.
  4. Op verzoek moet u met schriftelijke bewijzen kunnen aantonen dat het bedrag is gebruikt voor de vermelde studie of opleiding.

De vrijstelling geldt helaas niet voor de aflossing van schulden die al zijn aangegaan voor de financiering van een buitengewoon dure studie of opleiding voordat de schenking plaatsvindt.

Eigen woning

Indien het kind de verkregen schenking besteedt aan de eigen woning, dan kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de momenteel bij besluit geldende verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. De regeling zal na instemming van beide Kamers in de wet worden vastgelegd en zal gaan gelden tot 31 december 2014. De schenking moet worden gebruikt voor:

  1. De verwerving van een eigen woning.
  2. Het afkopen van een recht van erfpacht, opstal of beklemming.
  3. Het geheel of gedeeltelijk aflossen van een eigenwoningschuld.
  4. Het financieren van de kosten ter verbetering of onderhoud van de eigen woning. (Let wel: het geld van de schenking moet binnen twee kalenderjaren na afloop van het jaar van schenking daarvoor zijn aangewend!)
  5. Aflossing restschuld eigen woning.

De regeling geldt ongeacht de leeftijd van het kind en is van toepassing tot eind 2014. Als gebruik is gemaakt van de vrijstelling van € 100.000 kan vanaf 2015 geen gebruik meer worden gemaakt van de andere verhoogde vrijstellingen.

De vrijstelling van € 100.000 geldt niet alleen voor een schenking aan een kind, maar geldt ook als aan andere familieleden, vrienden of derden een schenking in verband met de woning wordt gedaan.

Uiteraard moet net als op andere verhoogde vrijstellingen beroep worden gedaan in een aangifte.

Samenloop eerdere schenkingen

Wat nu als al eerder gebruik is gemaakt van verhoogde vrijstellingen? In dat geval wordt het bedrag van € 100.000 verminderd met het bedrag dat reeds in het kader van de toepassing van verhoogde vrijstellingen verkregen is. 

Samengevat

Heeft uw kind of zijn/haar partner de leeftijd van 40 jaar nog niet bereikt, dan kan er éénmalig gebruik gemaakt worden van de verhoogde belastingvrije schenking van maximaal € 24.676. Wordt de schenking gebruikt voor de eigen woning of een dure studie van het kind, dan ligt het vrijgestelde bedrag hoger. Het is zelfs mogelijk om een bedrag van € 100.000 te schenken aan kinderen (ongeacht hun leeftijd) of derden, mits het bedrag gebruikt wordt voor de eigen woning. Op deze wijze kan een voordeel behaald worden van maximaal € 20.000 (kind) of zelfs € 40.000 (derde).

Bent u van plan om te (gaan) schenken aan uw kind(eren), familie of derden, neem dan contact op met uw adviseur, zodat wij u goed kunnen adviseren en het eventueel goed voor u kunnen regelen